Over Cultuur+Ondernemen

Hét kennisplatform voor ondernemerschap in de culturele en creatieve sector

Wij zijn er om culturele organisaties en zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven die willen ondernemen te versterken, zodat zij kunnen floreren en de samenleving optimaal kan profiteren van de werking van cultuur. Daartoe werken we onder meer samen met overheden en fondsen, om de effecten van hun cultuurbeleid en -investeringen te vergroten.

We ontwikkelen en delen kennis. En we verbinden onze doelgroepen met de ruim 300 externe experts, adviseurs en mentoren van ons netwerk. Of met andere partijen binnen en buiten de sector.

We richten ons op drie gebieden: besturen, zakelijk ontwikkelen en financieren. Expertise hierop is nodig voor succesvol ondernemerschap.

Activiteitenplan

Lees er meer over in ons Activiteitenplan 2021-2024 en de daarbij horende Theory of Change en Toelichting op de toepassing van de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code.

In mei 2021 hebben we op verzoek van het ministerie van OCW een addendum bij ons activiteitenplan geschreven over de impact van de coronacrisis op onze activiteiten.

Sinds 2021 maakt Cultuur+Ondernemen deel uit van de Basisinfrastructuur Cultuur, en ontvangt een subsidie van het ministerie van OCW.

Jaarverslagen

Benieuwd naar onze bijdrage aan de culturele en creatieve sector de voorgaande jaren?

Bestuur en toezicht

Bestuur

Directeur-bestuurder van Cultuur+Ondernemen is Titia Haaxma.

Raad van toezicht

De raad van toezicht van Cultuur+Ondernemen bestaat uit:

 1. Marjolijn Vencken, voorzitter
 2. Joke Bakker
 3. Arif Dursun
 4. Tineke Kothe
 5. Caroline Oosterbaan
 6. Lucas Hendricks

Bijzonderheden over ons bestuur en toezicht

 • Sinds 1 januari 2022 zijn de leden van de raad van toezicht van Cultuur+Ondernemen tevens lid van de raad van toezicht van Fonds Cultuur+Financiering en vice versa.
 • In 2021 hebben bestuur en toezicht gesprekken gevoerd met een aantal governance-experts over hoe om te gaan met mogelijke belangenverstrengeling, in verband met onze groeiende leenactiviteiten. Conclusie en toelichting leest u hier.
 • Marjolijn Vencken is per 1 juli 2021 benoemd tot de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht. Lees het nieuwsbericht.
 • Het rooster van aftreden en het profiel voor leden van de raad van toezicht.
 • Een overzicht van de (neven)functies van de leden van het bestuur en toezicht.
 • In het reglement van bestuur en raad van toezicht van stichting Cultuur+Ondernemen wordt vorm en inhoud gegeven aan hoe de RvT en het bestuur zijn samengesteld, hun respectievelijke rol en hun (gezamenlijke) werkwijze. Daarnaast beschrijft het hoe we verantwoording afleggen en hoe we omgaan met tegenstrijdige belangen. Nieuwe versie reglement uploaden.
 • Cultuur+Ondernemen houdt zich aan de WNT-normen. We leggen hierover verantwoording af in ons jaarverslag bij het onderdeel 'Bezoldiging topfunctionarissen'.

Governance Code Cultuur

Cultuur+Ondernemen heeft de Governance Code Cultuur ontwikkeld, een instrument voor goed bestuur en toezicht. De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur. Cultuur+Ondernemen hanteert zelf uiteraard ook de Governance Code.

Fonds Cultuur+Financiering

Stichting Fonds Cultuur+Financiering is opgericht door Cultuur+Ondernemen. Sinds 1 januari 2022 zijn de cultuurleningen die het Fonds heeft verstrekt overgegaan op Cultuur+Ondernemen. De jaarverslagen vindt u hier:

Geschiedenis

Cultuur+Ondernemen bestond in 2020 precies tien jaar. De werkelijke geschiedenis voert echter veel verder terug. We keken terug naar de oprichting van onze voorganger (Voorzieningsfonds voor Kunstenaars) in 1936 tot de missie van 2020.

Medewerkers

Het team van Cultuur+Ondernemen bestaat uit ongeveer 30 medewerkers in dienstverband. Daarnaast huren we waar nodig specialisten en adviseurs in, zoals bijvoorbeeld bij de de uitbreiding van de leenfaciliteiten.

Bij Cultuur+Ondernemen heerst een open sfeer en waardering wordt naar elkaar geuit. Er is persoonlijke aandacht en door de huidige coronamaatregelen werken we zoveel mogelijk thuis. We zoeken elkaar op door middel van online personeelsbijeenkomsten en één-op-één afspraken, bijvoorbeeld een wandeling. Er is veel ruimte voor eigen initiatief en ideeën. Of je nu een maand of een aantal jaar met ons werkt, de stem van iedere medewerker wordt gehoord.

ANBI en Algemene Voorwaarden

Cultuur+Ondernemen beschikt over een ANBI-status

Statutaire Naam
Stichting Cultuur-Ondernemen

RSIN of fiscaal nummer
810269247

Zie hier het standaardformulier publicatieplicht voor ANBI’s.

Algemene Voorwaarden

Download de Algemene Verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn als je een dienst of product afneemt van Cultuur+Ondernemen.

Download de Algemene Inkoopvoorwaarden die van toepassing zijn als je een dienst of product levert aan Cultuur+Ondernemen.

Titia Haaxma

Titia Haaxma

Directeur-bestuurder