Skip naar content
Skip naar content

Privacy

Cultuur+Ondernemen, gevestigd aan Kerkstraat 204, 1017 GV Amsterdam, beschrijft in deze privacyverklaring hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Cultuur+Ondernemen is zich bewust van de verantwoordelijkheid die de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengt. Daarom bewaakt Cultuur+Ondernemen de nakoming van wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en voert Cultuur+Ondernemen een actief privacy beleid.

Elke klant, nieuwsbriefabonnee, bezoeker van de website en medewerker van Cultuur+Ondernemen moet erop kunnen vertrouwen dat Cultuur+Ondernemen zijn of haar persoonsgegevens rechtmatig verwerkt en beschermt. Cultuur+Ondernemen gaat zorgvuldig met persoonsgegevens om op een manier die voldoet aan de privacywet en -regelgeving. Daarom is Cultuur+Ondernemen transparant over wat zij met persoonsgegevens doet en neemt haar verantwoordelijkheid hierin, ook als er onrechtmatigheden optreden.

Wanneer verwerkt Cultuur+Ondernemen persoonsgegevens?

Cultuur+Ondernemen verwerkt persoonsgegevens wanneer je een aankoop doet via de webshop of op andere wijze producten van ons afneemt, een webformulier op onze website invult, gebruik maakt van onze dienstverlening of ingeschreven staat voor onze nieuwsbrief. Bij bezoek van onze website is het afhankelijk van jouw cookievoorkeuren of er persoonsgegevens verwerkt worden.

Met welk doel verwerkt Cultuur+Ondernemen persoonsgegevens?

Cultuur+Ondernemen gebruikt verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het versturen van nieuwsbrieven waar iemand zich voor heeft aangemeld.
 • Het uitvoeren en/of verwerken van transacties (betalingen) die via de website verlopen.
 • Het organiseren en uitvoeren van advies- en begeleidingstrajecten, trainingen, workshops of andere evenementen waar iemand zich voor heeft aangemeld.
 • Het in behandeling nemen van leenaanvragen,
 • De bemiddeling van leenaanvragen en het beheren van de verstrekte leningen.
 • Het verantwoorden van subsidiegelden.
 • Het aangaan, onderhouden en uitbouwen van klantrelaties.
 • Het uitvoeren van evaluaties, analyses en klanttevredenheidsonderzoeken.

Cultuur+Ondernemen baseert de verwerking van jouw persoonsgegeven op de volgende grondslagen:

 • Toestemming
 • Ter voorbereiding en uitvoering van dienstverlening voor jou
 • Wettelijke verplichting

Welke persoonsgegevens verwerkt Cultuur+Ondernemen?

De persoonsgegevens die worden verwerkt zijn alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de bovenstaande doeleinden. Dit betreft naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum en persoonsgegevens die benodigd zijn voor producten en diensten die je bij ons afneemt, zoals interesses, vakgebied, KVK nummer en bankrekeningnummer. Voor de aanvraag en het beheer van leningen verwerken wij in eerste instantie ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs, een kunstvakdiploma of kunstenaarstoets, een curriculum vitae, een recent bankafschrift, oprichtingsakte/ statuten, een omschrijving van activiteiten en bestedingsdoel. Tijdens de bemiddeling worden aanvullende gegevens opgevraagd.

Zijn persoonsgegevens goed beveiligd door Cultuur+Ondernemen?

Conform de eisen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming draagt Cultuur+Ondernemen zorg voor een adequaat en passend niveau van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, aanpassingen, ongewenste openbaarmaking, verlies of oneigenlijke gebruik. Werknemers van Cultuur+Ondernemen hebben toegang tot jouw persoonsgegevens voor zover noodzakelijk is voor het uitoefenen van hun werkzaamheden.

Deelt Cultuur+Ondernemen persoonsgegevens met derden?

Wij verkopen jouw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven en organisaties die in opdracht van Cultuur+Ondernemen jouw gegevens verwerken sluiten wij verwerkersovereenkomsten.

Hoe lang bewaart Cultuur+Ondernemen jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang als nodig is of toegestaan is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen zijn onder andere: de periode waarin we een dienst aan je verlenen en of er sprake is van een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn.

Waar kan ik terecht als ik inzage, aanpassing of verwijdering van mijn vastgelegde persoonsgegevens wil?

Wil je jouw door Cultuur+Ondernemen vastgelegde persoonsgegevens inkijken? Of wil je jouw gegevens wijzigen of laten verwijderen uit ons systeem? Laat het ons weten per post of e-mail naar info@cultuur-ondernemen.nl. Om er zeker van te zijn dat het jouw eigen persoonsgegevens betreft, zal Cultuur+Ondernemen je wel bewijsstukken vragen zoals bijvoorbeeld een kopie van een geldig identiteitsbewijs. (Maak ter bescherming van jouw privacy in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.)

In het geval je van mening bent dat Cultuur+Ondernemen niet zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat, verzoeken we u dit eerst aan ons te laten weten. Dit kan per post of e-mail naar info@cultuur-ondernemen.nl. Voor de precieze procedure verwijzen we je naar ons klachtenreglement.

Cultuur+Ondernemen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit indien je meent dat Cultuur+Ondernemen je persoonsgegevens in strijd met deze privacyverklaring verwerkt.

Gebruikt Cultuur+Ondernemen cookies, en zo ja, waarvoor?

Om klanten de beste gebruikerservaring te geven en zo goed mogelijk te informeren wil Cultuur+Ondernemen graag weten hoe websitebezoekers de website gebruiken. Hiervoor worden, afhankelijk van jouw voorkeuren, 'cookies' geplaatst, een klein bestandje dat door de browser op de computer of mobiel toestel van de websitebezoeker wordt opgeslagen. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een volgend bezoek weer worden herkend door onze website. Voor meer informatie en het gebruik van cookies door Cultuur+Ondernemen verwijzen wij je naar het cookiebeleid.