Skip naar content
Skip naar content

Rapporten & Publicaties

C6 Nijmegen (2018)

In opdracht van de gemeente Nijmegen heeft Cultuur+Ondernemen in 2017 een onderzoek uitgevoerd bij de zes grootste culturele instellingen van Nijmegen (C6). Er is onderzocht of de Governance Code Cultuur adequaat wordt nageleefd en of de wijze van rapporteren van de instellingen aan de gemeente voldoet.

Onderzoek Governance Code Cultuur 2017 (2017)

Cultuur+Ondernemen is de ontwikkelaar van de Governance Code Cultuur (GCC), een belangrijk instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. Vanaf najaar 2017 wordt de Code, in nauwe samenspraak met de sector, geactualiseerd. In opmaat naar die actualisatie doen we onderzoek naar de toepassing ervan: wat gaat er goed, wat kan beter en wat moeten we stoppen?

Museum Het Valkhof (2017)

In januari 2017 heeft interim-directeur Van Laarhoven van Museum Het Valkhof namens alle betrokkenen van het museum (de raad van toezicht, de directeur-bestuurder, managementteam en ondernemingsraad) Cultuur+Ondernemen gevraagd de leiding te nemen in een onafhankelijk onderzoek naar de bestuurlijke processen (governance) naar aanleiding van een intern conflict dat was ontstaan.

Diversiteit in toezicht (2016)

Op dinsdag 1 november 2016 organiseerde Cultuur+Ondernemen in samenwerking met de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur (NVTC) en Binoq Atana een bijeenkomst over diversiteit in toezicht in het HipHopHuis in Rotterdam.

Governance in Cultuur - Stand van zaken 2016 (2016)

Op 20 april 2016 heeft minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker het onderzoeksrapport ‘Governance in Cultuur - stand van zaken 2016’ in ontvangst genomen tijdens een symposium, georganiseerd door Cultuur+Ondernemen en de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur, in het Cobra Museum in Amstelveen. Het rapport werd de minister aangeboden door Jo Houben, directeur-bestuurder van Cultuur+Ondernemen en Marry de Gaay Fortman (voorzitter bestuur NVTC). De NVTC heeft een benchmarkonderzoek laten doen met andere sectoren, waarbij gebruik is gemaakt van gegevens uit de enquête. Dankzij de deelname van maar liefst 560 deelnemers zien we dat de sector goed bestuur en toezicht heeft omarmd.

KPMG - Reflectie op Toezicht - Governance Code Cultuur (2016)

Onderzoek verantwoording toezicht in jaarverslagen cultuursector februari 2016

Hoe verantwoorden de Raden van Toezicht bij 15 representatieve grotere culturele instellingen zich over het door hen gehouden toezicht? KPMG deed een praktijkonderzoek om tot een antwoord op deze vraag te komen en maakte daarbij gebruik van de Governance Code Cultuur.
Het onderzoek leverde een aantal aanbevelingen en good practices op die bruikbaar zijn voor uw jaarverslag! Zo kan de reflectie op efficiency, effectiviteit en risicomanagement veel concreter worden benoemd.

Het Nieuwe Instituut (2015)

Op 20 augustus 2015 heeft de raad van toezicht van Het Nieuwe Instituut aan Cultuur+Ondernemen gevraagd de leiding te nemen in een onafhankelijk onderzoek naar de opdrachtverlening door Het Nieuwe Instituut aan EventArchitectuur en de tijdelijke betrokkenheid van een lid van zijn raad van toezicht bij het Tijdelijk Modemuseum.

Scriptie goed bestuur voor een ondernemende cultuur (2015)

Scriptie Wilmine van den Bosch 2015

Onderzoek naar de betekenis van de Governance Code Cultuur voor het cultureel ondernemerschap in de cultuursector, volgens directeuren van musea en podiumkunstinstellingen. Volgens de respondenten heeft de code vooral interne betekenis, met name op het vlak van risicomanagement. Extern werkt de code voornamelijk in de relatie met subsidienten.

Enquête Governance Code Cultuur 2014 (2014)

Een jaar na de presentatie van de Governance Code Cultuur 2014 heeft Cultuur-Ondernemen een enquête gehouden onder bestuurders, toezichthouders en directies van culturele organisaties. De uitkomsten laten zien dat de Code aanleiding geeft voor vernieuwing. Maar liefst 80% van de respondenten geeft aan de Code toe te passen.

Cultural Governance in Nederland - Tweemeting (2008)

Onderzoek naar Cultural Governance door Kunst & Zaken 2008.