Skip naar content

Principe 2 - De organisatie past de principes van de Governance Code Cultuur toe en licht toe hoe zij dat heeft gedaan (pas toe én leg uit). De organisatie volgt de aanbevelingen op en wijkt daar alleen gemotiveerd van af (pas toe óf leg uit).

Aanbevelingen

 1. Hoe de organisatie de aanbevelingen uit de Code precies toepast, hangt samen met de specifieke situatie en de aard van de organisatie en sluit aan bij omvang, rechtsvorm en besturingsmodel van de organisatie.
 2. In de organisatie hebben het bestuur en de raad van toezicht ieder hun eigen verantwoordelijkheid voor het naleven van de Code. Het bestuur neemt het initiatief voor het verankeren van de Code in de organisatie en draagt zorg voor het naleven van de Code door de organisatie. De raad van toezicht houdt toezicht op het naleven van de Code en evalueert dit jaarlijks.
 3. Het jaarverslag maakt melding van de rechtsvorm en het besturingsmodel van de organisatie.
 4. De verantwoording in het jaarverslag – dat ook op de website van de organisatie wordt geplaatst – gaat in ieder geval over:
  • de wijze waarop de organisatie de principes en aanbevelingen van de code heeft toegepast;
  • de wijze waarop de organisatie overleg heeft gevoerd met de interne en externe belanghebbenden;
  • het functioneren van het bestuur, de raad van toezicht en de wijze waarop is omgegaan met dilemma’s en situaties van belangenverstrengeling of tegenstrijdig belang;
  • de toepassing van het beleid ten aanzien van risicobeheersing en interne controle;
  • het beloningsbeleid, de beloning, contractduur en (neven)functies van bestuurders;
  • de honorering en/of vergoedingsregels en (neven)functies van de leden van de raad van toezicht.