Skip naar content

Governance Code Cultuur Hoe krijgt mijn organisatie een ANBI-status?

Culturele organisaties kunnen onder bepaalde voorwaarden een ANBI-status van de Belastingdienst krijgen. Zo’n status levert verschillende belastingvoordelen op. Maar wat is ANBI eigenlijk? En waar moet je op letten als je een ANBI-status wilt aanvragen?

Download de tekst als PDF

Is een ANBI-status iets voor mijn organisatie?

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Als je als organisatie een ANBI-status krijgt, dan draag je op de één of andere manier bij aan het algemeen belang. Een culturele ANBI is voor minstens 90% actief op cultureel gebied. Voorbeelden zijn musea, theatergroepen, monumentenzorg of bibliotheken.

Met een ANBI-status kan een culturele organisatie makkelijker meer financiële middelen krijgen als donaties of giften. Want over giften aan een ANBI betaalt de schenker minder of geen belasting. Met een ANBI-status heb je ook andere belastingvoordelen:

Als culturele ANBI…

 • betaal je geen erf- of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die je als organisatie gebruikt voor het algemeen belang;
 • kun je schenkingen doen in het algemeen belang, waarover de ontvanger geen schenkbelasting hoeft te betalen;
 • kun je energiebelasting terugkrijgen.

Als donerende partij…

 • mag je als particulier in je belastingaangifte een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en aftrekken in de aangifte inkomensbelasting;
 • mag je als onderneming die onder de vennootschapsbelasting valt 1,5 keer het bedrag van een gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.
 • kun je ook periodieke giften aftrekken als je deze gift vastlegt in een overeenkomst. De voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften vind je op de website van de Belastingdienst.

Wat moet ik doen voordat ik een ANBI-status kan aanvragen?

Je krijgt als culturele organisatie niet zomaar een ANBI-status. De Belastingdienst stelt een aantal voorwaarden:

 • Je organisatie zet zich voor 90% in op cultureel gebied en draagt bij aan het algemeen belang. Een bibliotheek ondersteunt bijvoorbeeld mensen in hun persoonlijke ontwikkeling en in het leren van nieuwe dingen.
 • Je organisatie heeft niet als doel om winst te maken.
 • Je organisatie, medewerkers of vrijwilligers voldoen aan integriteitseisen. Meer informatie over deze eisen vind je op de website van de Belastingdienst.
 • Het vermogen, zoals geld en andere bezittingen, van bestuurders en beleidsbepalers moeten gescheiden zijn van het vermogen van je organisatie. Het is handig om in de statuten afspraken te maken over wie het vermogen beheert. De notaris kan hierbij helpen.
 • Het vermogen van je organisatie moet beperkt blijven, en mag niet meer zijn dan nodig is voor het werk van de organisatie. De Belastingdienst heeft hiervoor een bestedingscriterium opgesteld. Een organisatie mag bijvoorbeeld wél een eigen bedrijfspand hebben als dat nodig is om het doel van de ANBI te realiseren.
 • Bestuursleden of toezichthouders kunnen twee soorten vergoedingen krijgen. Een onkostenvergoeding voor kosten die zij maken bij het uitoefenen van hun functie, en zogenaamde ‘vacatiegelden’ voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen. Als je een andere vergoeding wilt geven is het verstandig om contact op te nemen met de Belastingdienst.
  • Heeft je organisatie een bestuur-directie-model? Dan bepaalt het bestuur het beleid van de organisatie. Hier mogen bestuursleden geen salaris voor krijgen.
  • Heeft je organisatie een raad van toezicht? Dan zijn zij de werkgever en is de directeur-bestuurder de medewerker. De directeur-bestuurder staat dan op de loonlijst. De raad van toezicht ontvangt geen salaris.
 • Je organisatie heeft een actueel beleidsplan. Hierin staat op welke manier de organisatie haar doelen wil bereiken.
 • De beheerskosten, bijvoorbeeld kosten voor een boekhouder, staan in verhouding tot de uitgaven van je organisatie.
 • Je organisatie noteert welke kosten zij maakt en houdt zich aan administratieve verplichtingen. Welke administratieve verplichtingen een ANBI heeft, lees je op de website van de Belastingdienst.
 • Je legt in de statuten vast waar het geld naartoe gaat als je organisatie ophoudt te bestaan. Het geld dat overblijft moet volledig worden besteed aan een andere ANBI met een soortgelijk doel. Geld van bijvoorbeeld een theater moet na het stopzetten van de ANBI weer worden besteed aan een theater. Je legt dit vast bij de notaris, zodat de Belastingdienst kan controleren of je aan deze voorwaarde voldoet.

Verder is een culturele organisatie met een ANBI-status verplicht om de volgende informatie op de website te plaatsen:

 • De naam en contactgegevens van jouw culturele organisatie. Staat je organisatie bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten? Vermeld dan beide namen.
 • Het fiscaal nummer, ook wel het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN).
 • Een duidelijke beschrijving van de doelstellingen.
 • De hoofdlijnen van het beleidsplan.
 • Namen en functies van bestuurders zoals de voorzitter, penningmeester en secretaris.
 • Het beloningsbeleid voor bestuur, directie en personeel. Voor het personeel is een verwijzing naar de cao of salarisregeling voldoende.
 • Een actueel verslag van de activiteiten die de organisatie uitvoert. Bijvoorbeeld een jaarverslag.
 • Een financiële verantwoording over elk boekjaar. Hierin staan bijvoorbeeld veranderingen in vermogen, inkomsten en uitgaven. Je moet deze gegevens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar publiceren.

Een ANBI verliest de status als de organisatie niet meer voldoet aan deze voorwaarden. Of als de organisatie zelf de status stopzet. Als bij controle van de Belastingdienst blijkt dat je ANBI niet voldoet aan de voorwaarden, kan dat leiden tot terugvorderingen. Je moet dan geld terugbetalen.

Hoe vraag ik een ANBI-status aan?

Je vraagt een culturele ANBI-status aan met dit formulier op de website van de Belastingdienst. Daarna ontvang je een beschikking. Hierin staat of de ANBI-status wordt toegekend.

Je kunt dit document ook downloaden.