Skip naar content

Verdieping Stand van zaken governance bij de zes grote Nijmeegse culturele instellingen

Publicatie onderzoeksrapport C6 Nijmegen

In opdracht van de gemeente Nijmegen heeft Cultuur+Ondernemen in 2017 een onderzoek uitgevoerd bij de zes grootste culturele instellingen van Nijmegen (C6). Er is onderzocht of de Governance Code Cultuur adequaat wordt nageleefd en of de wijze van rapporteren van de instellingen aan de gemeente voldoet.

Hoe staat de governance ervoor bij de Nijmeegse culturele instellingen?

Cultuur+Ondernemen heeft hiervoor een systematiek ontwikkeld waarbij alle instellingen over 5 prestatievelden een score hebben gekregen. Dit levert per instelling een radardiagram op waarmee in een oogopslag te zien is waar eventuele aandachtspunten liggen. Per instelling is gesproken met zowel de directeur-bestuurder als de voorzitter van de raad van toezicht. Daarnaast is ook gekeken naar de verantwoording in het jaarverslag en op de website.

Conclusies

Uit het onderzoek blijkt dat de zes instellingen zich zeer bewust zijn van de Governance Code Cultuur. Alle raden van toezicht hebben in 2017 het functioneren van bestuur, toezicht en verantwoording op de agenda gehad en hebben activiteiten ontplooid om de governance verder te verbeteren. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de gemeente Nijmegen al enkele jaren monitort op governance met een eigen toetsingskader. Anderzijds denken we dat de crisis die zich eind 2016 bij Museum Het Valkhof heeft voorgedaan ook de urgentie van good governance bij de instellingen op de kaart heeft gezet.

Over de gehele linie doen de instellingen het goed, bijvoorbeeld ten aanzien van de betrokkenheid van de raad van toezicht bij het opstellen van de strategie of het bewust schakelen tussen de verschillende rollen van de toezichthouder. Verbeterpunten zijn onder andere de diversiteit van raden van toezicht en de verantwoording over de governance op de website en in het jaarverslag.

Aanbevelingen

Goede governance geeft helaas geen garantie op het uitblijven van incidenten, al verkleint ze de kans hierop wel. Ook komen signalen dat er iets mis is eerder boven water. De belangrijkste aanbeveling aan de gemeente Nijmegen is daarom dat er jaarlijks een gesprek plaatsvindt tussen instelling en gemeente over de verschillende aspecten van governance. De basis voor dit gesprek is de externe verantwoording van de instellingen. Deze moet dan wel volledig in lijn gebracht worden met de Governance Code Cultuur.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 januari 2018 alle aanbevelingen overgenomen. Het rapport is (ter kennisgeving) verzonden aan de gemeenteraad van 7 maart 2018 waarmee het traject formeel is afgerond.

Download het eindrapport ‘Governance 6 culturele instellingen Nijmegen’ hier