Skip naar content

Verdieping Inspiratiesessie 'Ruimte binnen Grenzen'​

Mazars en Cultuur+Ondernemen hebben de ambitie om door de uitwisseling van kennis en casuïstiek met andere culturele organisaties bij te dragen aan de verdere professionalisering van de governance in de sector. Om dit te faciliteren organiseren beide organisaties gezamenlijk een reeks inspiratiesessies voor (middel)grote culturele organisaties. De eerste sessie vond afgelopen dinsdag 21 mei plaats in het Stedelijk Museum Amsterdam. Samen met 25 toezichthouders, bestuurders en bestuurssecretarissen verkenden we hoe helderheid over beliefs (missie en kernwaarden) en boundaries (geschreven en ongeschreven normen en regels) de governance van organisaties versterkt en helpt bij het realiseren van hun ambities.

Balanceren tussen beliefs en boundaries

Inspiratiesessie 'Ruimte binnen Grenzen'

Patrick Broekema (governance adviseur Cultuur+Ondernemen) opende de sessie met een toelichting op de nieuwe Governance Code Cultuur. Deze vraagt onder andere van culturele organisaties dat zij het gesprek aangaan over de rolverdeling tussen bestuur en raad van toezicht. Een goede inrichting van bestuur, toezicht en verantwoording vereist maatwerk voor elke organisatie. Hier gaat altijd een afwegingsproces binnen de organisatie aan vooraf waarbij vele vragen beantwoord dienen te worden: hoe realiseert de organisatie haar maatschappelijke doelstelling? Welke rol spelen de stakeholders daarbij? Hoe verdelen bestuur en toezicht hun aandacht over de dagelijkse problemen enerzijds en strategische kansen en onzekerheden anderzijds? Wat is de rolverdeling tussen bestuur en toezicht die daarbij past?

Na de opening van deze sessie gaf Arnoud Ellenbroek (Mazars) een minicollege over de wijze waarop deze vragen geduid kunnen worden met een pragmatisch denkmodel. Dit model zal door Cultuur+Ondernemen en Mazars ook gebruikt worden in de vervolgsessies. Aan de hand van dit model bespraken Vanessa van Baasbank (directiesecretaris Stedelijk Museum Amsterdam) en Hans Dautzenberg (directiesecretaris Naturalis) enkele dilemma’s uit de praktijk die lieten zien hoe lastig het is om een balans te zoeken tussen de levers ‘beliefs’ en ‘boundaries’. Daarna gingen de deelnemers uiteen in twee groepen om gezamenlijk ‘beliefs’ en ‘boundaries’ van de eigen organisaties te delen en hierop te reflecteren.

Inspiratiesessie 'Ruimte binnen Grenzen'
Schematische weergave denkmodel gebaseerd op het Levers of control-model van Simons
Inspiratiesessie 'Ruimte binnen Grenzen'

De mooie opkomst van deze eerste bijeenkomst en het enthousiasme van de deelnemers bij de afsluitende borrel bevestigen dat governance binnen de culturele sector een belangrijk thema is. Het gepresenteerde model biedt een handreiking voor verdere professionalisering van governance. Er wordt al uitgekeken naar de volgende inspiratiesessie die zal plaatsvinden na de zomer! Houd hiervoor de agenda van Cultuur+Ondernemen in de gaten.