Skip naar content

Verdieping INTERREG

INTERREG werd in 1990 opgericht vanuit het EFRO om de samenwerking tussen regio’s in Europa te verbeteren en de regionale verschillen tussen landen verkleinen. INTERREG bestaat uit drie hoofd- programma's waarin op verschillende manieren wordt samengewerkt: grensoverschrijdend (INTERREG A), transnationaal (INTERREG B) en interregionaal (INTERREG C). Deze zijn op hun beurt weer onderverdeeld in geografisch afgebakende subprogramma’s.

INTERREG A richt zich op grensoverschrijdende samenwerking in grensregio’s. Het programma richt zich op het uitwisselen van kennis en tracht beleid aan beide kant van de grens met elkaar in samenhang te brengen. Voor Nederland zijn de programma’s Vlaanderen-Nederland, Duitsland-Nederland of Euregio Maas-Rijn relevant.

INTERREG B richt zich op transnationale samenwerking, oftewel samenwerking met meerdere landen. Binnen dit programma staat ook het uitwisselen van kennis en beleid centraal. Veel subprogramma’s onder INTERREG B richten zich ook op het implementeren van beleid door middel van pilots. Voor Nederland zijn de programma’s Noord-West Europa of de Noordzee-regio relevant.

INTERREG C richt zich op de samenwerking tussen regio’s met een geografische spreiding door de gehele Europese Unie, en wil zodoende Noord-, Oost-, Zuid- en West-Europa met elkaar verbinden. Naast de uitwisseling van beleidsgerelateerde kennis staat hier ook het uitwisselen van good practices en het ontwikkelen van interregionale netwerken centraal. In het huidige programmacyclus van de EU heet dit programma INTERREG EUROPE.

INTERREG staat open voor overheden (voornamelijk provincies en gemeenten), (semi-)overheidsorganen, universiteiten, kennisinstellingen, maar ook non-profit organisaties, NGO’s en het MKB. Van belang is wel steeds dat de organisaties een link kunnen leggen met beleid; bijvoorbeeld doordat ze raakvlakken hebben met beleidsimplementatie en/of een rol kunnen spelen in het beïnvloeden van beleidsvormingsprocessen.
Het programma biedt mogelijkheden voor projecten die zich richten op cultuur en erfgoed, met cross-over domeinen zoals technologische en sociale innovatie, toerisme, duurzaamheid, concurrentievermogen van het MKB en werkgelegenheid. In de meeste gevallen komt het er wel op neer dat organisaties uit de culturele en creatieve sectoren alleen kunnen deelnemen aan INTERREG projecten als ze samenwerken met overheden.

De beschikbare subsidies liggen rond de 1 tot 2 miljoen euro per project en worden direct bij de EU aangevraagd via jaarlijkse calls. Daarnaast is ook cofinanciering vereist, de eisen daarvoor verschillen per hoofdprogramma. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een goed eerste contactpunt om te kijken of je organisatie of projectidee past binnen INTERREG. Contact opnemen met RVO INTERREG-adviseurs doe je via deze link.

Casus: PowerVIBES

In heel Europa nemen festivals het voortouw bij het vinden van innovatieve manieren om te verduurzamen. Op deze festivals zijn dieselgeneratoren echter nog steeds de meest gebruikte bron van elektriciteit, vanwege de grote hoeveelheid benodigde energie. Het gebruik van diesel om elektriciteit op te wekken heeft grote nadelen: aanzienlijke CO2-uitstoot, geluidsoverlast van aggregaten en stank. Het INTERREG Europe-project PowerVIBES heeft tot doel de CO2-voetafdruk van festivals met 20% te verminderen door dieselgeneratoren overbodig te maken. In plaats daarvan wordt betaalbare en betrouwbare energie geproduceerd uit hernieuwbare bronnen wind, biomassa en zonne-energie. Als de zomerfestivals van Nederland hun dieselverbruik met 10% kunnen verlagen, wordt jaarlijks meer dan 1 miljoen liter diesel en meer dan 3000 ton CO2 bespaard. Dit project heeft tot doel om bij de festivals met nieuwe energiebronnen te experimenteren en daarmee een voorbeeld te zijn voor heel Europa, waaronder voor beleidsontwikkeling (een van de voorwaarden binnen INTERREG). Het project loopt van 2017 tot 2020 en heeft een subsidie ontvangen van 1,38 miljoen euro. Het consortium van 9 partners wordt geleid door de TU Eindhoven, met als culturele partners Double2 Mediaproducties en Eurosonic-Noorderslag.