Verdieping Handige links

Algemeen

Buitenland

Financiering

Ondernemen

Juridisch

Ook handig

Boeken

Tijdschriften en nieuwsbrieven

In verschillende sectoren van de cultuursector komen en gaan de tijdschriften, soms glossy, soms op eenvoudig krantenpapier. In welke vorm dan ook kunnen ze je helpen je te oriënteren op de afzetmarkt. Er is een zo mogelijk groter aantal nieuwsbrieven van organisaties gerelateerd aan het kunstenveld: Fondsen, gemeenten, provincies, belangenorganisaties publiceren in hun nieuwsbrieven hun nieuwste activiteiten, regelingen en soms zelfs opdrachten Geef je op voor digitale nieuwsbrieven zoals van Cultuur+Ondernemen, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Centra voor Beeldende Kunst (CBK’s), Mondriaan Fonds, FNV Kiem, Zichtlijnen, Musea.

LANDELIJKE BEROEPS-, BELANGEN- EN BRANCHE­ORGANISATIES

Algemeen

 • Federatie Cultuur - Bundelt de branche- en werkgeversverenigingen in onder meer de podiumkunsten, musea, bibliotheken, centra voor de kunsten, podia en beeldende kunst. Leden: Cultuurconnectie, Koepel Opera, NAPK, NGA, Museumvereniging, VNPF, VOB, VSCD – (https://federatiecultuur.nl/)
 • Federatie Dutch Creative Industries - Vertegenwoordigt acht branche- en beroepsorganisaties: BNA, BNI, BNO, DGA, DuPho, DDA, Modint, VEA - (http://dutchcreativeindustries.nl/)

Beeldende kunst en vormgeving

Bibliotheken VOB

Vereniging Openbare Bibliotheken - Branchevereniging voor openbare bibliotheekorganisaties met een focus op cultureel ondernemerschap en eigen­tijds werkgeverschap - http://www.debibliotheken.nl/

 • Erfgoed en musea LCM - Landelijk Contact van Museumconsulenten - Samenwerkingsverband van de museumconsulenten in Nederland - http://www.museumconsulenten.nl/
 • Museumvereniging - Belangenvereniging van de Nederlandse musea - https://museumvereniging.nl/
 • Erfgoedinspectie - De Erfgoedinspectie is toezichthouder voor een deel van het Nederlands erfgoed.- https://www.erfgoedinspectie.nl/
 • DEN, Digitaal Erfgoed Nederland - Stichting DEN is een nationaal kenniscentrum voor ICT in het cultureel erfgoed. DEN is er voor archieven, musea, bibliotheken met bijzondere collecties, archeologische en bouwhistorische instellingen - http://den.nl/
 • Podiumkunst ACT Acteursbelangen - Belangenorganisatie voor acteurs - http://www.acteursbelangen.nl/
 • NAPK - Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten - Branchevereniging van de professionele podiumkunstproducenten in Nederland - https://www.napk.nl/
 • Nieuw Geneco - Nederlandse beroepsvereniging van componisten - http://nieuwgeneco.nl/
 • Ntb - De Nederlandse Toonkunstenaarsbond - Vakbond voor muzikanten, acteurs, dansers en artiesten - https://www.ntb.nl/
 • VNME - Vereniging Nederlandse Muziek Ensembles - http://www.vnme.nl/
 • VNPF - Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals - Behartigt de collectieve belangen van de poppodia en -festivals van Nederland - https://vnpf.nl/
 • VPT - Vereniging voor Podiumtechnologie - Heeft als doel sector breed een bijdrage te leveren aan kennis, deskundigheid, professionaliteit, gezondheid en veiligheid van een ieder die achter de schermen in de podium- en evenementen­sector werkt - https://www.vpt.nl/
 • VVTP - Vereniging Vrije Theater Producenten - Samenwerking tussen niet-gesubsidieerde producenten op het terrein van toneel, muziek, cabaret, musical, opera en overige podiumkunsten - http://www.vvtp.com/
 • De vrije KNTV - Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaarsvereniging is heropgericht als Vrije KNTV - Beroeps- en belangenvereniging voor musici. - http://www.vrijekntv.nl/

BELANGENORGANISATIES / VAKBONDEN

 • CNV Sector Kunst en Cultuur - Vakbond voor de kunst- en cultuursector - https://www.cnvvakmensen.nl
 • Cultuurconnectie - Brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk - https://www.cultuurconnectie.nl
 • De Zaak Nu - Belangenvereniging voor presentatie-instellingen - http://www.dezaaknu.nl/
 • DutchCulture - Advies- en organisatiebureau voor internationale, culturele samenwerking - https://dutchculture.nl/nl
 • De Kunstenbond - vakbond voor alle mensen die professioneel werkzaam zijn in de kunsten en de creatieve sector https://www.kunstenbond.nl
 • FNV Zelfstandigen - Belangenbehartiger voor zzp’ers - https://fnvzzp.nl/
 • Kunsten ’92 - boven sectorale belangenvereniging voor kunst, cultuur en erfgoed - https://www.kunsten92.nl/
 • MKB Nederland - Brancheorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf. - https://www.mkb.nl/
 • Platform Makers - Samenwerkingsverband van de belangen- en beroepsorganisaties van auteurs en uitvoerend kunstenaars. Het platform heeft als doel het versterken van het auteursrecht en het verbeteren van de onderhandelingspositie van makers ten opzichte van producenten en opdrachtgevers - http://www.platformmakers.nl/
 • PZO - Platform Zelfstandige Ondernemers - Vereniging voor ondernemende zzp'ers - http://www.pzo-zzp.nl/
 • TransArtists - Platform over artist-in-residence mogelijkheden - https://www.transartists.org/
 • Auteursbond – Beroepsvereniging van schrijvers en vertalers - https://auteursbond.nl/
 • VSCD - Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties - Belangenbehartiger van theaters en concertgebouwen - https://vscd.nl/

RECHTEN

 • Auteursrecht.nl - Informatieve website over auteursrecht - http://auteursrecht.nl/
 • BBIE - Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom - Het officiële bureau voor de registratie van merken, modellen en tekeningen in de Benelux - https://www.boip.int/
 • Stichting BREIN - Bestrijdt intellectuele eigendomsfraude namens auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten en distributeurs van muziek, film, boeken, games en interactieve software - https://stichtingbrein.nl/
 • Buma/Stemra - Auteursrechtenorganisatie van muziekauteurs en muziekuitgevers in Nederland en vertegenwoordigt de belangen van leden wereldwijd - https://www.bumastemra.nl/
 • Cedar - Het Centrum voor Dienstverlening Auteurs- en aanverwante Rechten is een gespecialiseerd dienstencentrum voor auteursrechtorganisaties en maakt zich sterk voor het belang van auteursrechthebbenden - https://www.cedar.nl
 • Creative Commons Nederland - Streeft voor de ontwikkeling en promotie van, en de voorlichting over de Creative Commons-licenties in Nederland. De licenties stellen makers in staat om materiaal dat wordt beschermd door het auteursrecht en aanver­wante rechten voor bepaalde vormen van hergebruik vrij te geven, zonder dat de bescherming die het auteursrecht biedt, wordt opgegeven - https://www.creativecommons.nl
 • Stichting Leenrecht - Incasseert en verdeelt leenrechtvergoedingen - https://www.leenrecht.nl
 • Lira - Stichting literaire rechten auteurs - Auteursrechtorganisatie voor schrijvers en vertalers - https://www.lira.nl/
 • NORMA - Rechtenorganisatie voor alle uitvoerende kunstenaars. NORMA zorgt ervoor dat zij een eerlijke financiële vergoeding krijgen voor het gebruik van hun werk. Zowel in Nederland als in het buitenland - https://www.stichtingnorma.nl/
 • Octrooicentrum Nederland - Het Octrooicentrum geeft voorlichting over het octrooi-systeem en behartigt de belangen van Nederland in Europese en mondiale organisa­ties. Het octrooisysteem biedt juridische bescherming van uitvindingen en innovaties - https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/octrooien-ofwel-patenten
 • Pictoright - Auteursrechtenorganisatie voor visuele makers in Nederland: illustratoren, beeldend kunstenaars, grafisch ontwerpers, fotografen, architecten en andere beeld-makers - https://pictoright.nl/
 • Stichting PRO - Publicatie- en Reproductierechten Organisatie - Behartigt de belangen van uitgevers en de door hun vertegenwoordigde auteurs op het gebied van collectieve exploitatie van auteursrechten. Ook voeren zij de administratie van het gebruik - https://www.stichting-pro.nl/
 • Sena - Regelt de rechten van muzikanten en producenten - https://www.sena.nl/
 • VOI©E - Branchevereniging van collectieve beheersorganisaties (cbo's) voor auteurs- of naburige rechten; de organisaties die er voor zorgen dat auteurs, uitvoe­rende kunstenaars, uitgevers en producenten een redelijke vergoeding ontvangen voor het gebruik dat van hun werk wordt gemaakt. - http://www.voice-info.nl/