Skip naar content
Skip naar content

Verdieping Toekomstproof ondernemerschap voor een vitale cultuursector

Om de cultuursector vooruit te helpen, is het nodig het vermogen om te ondernemen verder te versterken. Dat biedt een fundament voor de verbetering van de inkomenspositie van kunstenaars en creatieven. Als hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector wil Cultuur+Ondernemen daar graag aan bijdragen. Dat doen we in samenwerking met de sociale partners in de cultuursector.

Achtergrond

In het kader van de Arbeidsmarktagenda 2017-2023 wordt aan verschillende maatregelen gewerkt. Zo is met de Fair Practice Code de eerste stap gezet naar een verbetering van de inkomenspositie in de sector. De subsidie van het Europees Sociaal Fonds voor het project 'Toekomstproof ondernemerschapscompetenties voor een vitale cultuursector' geeft de cultuursector tot en met 2021 extra financiële armslag.

Met deze co-financiering kunnen wij kennis vergroten, ondernemerschap bevorderen en duurzame inzetbaarheid van zelfstandigen en werknemers stimuleren. Zo werken we toe naar een cultuursector met durf en professionaliteit.

Activiteiten

Opleiding en scholing zijn nodig ter versterking van het ondernemerschap, net als laagdrempelige informatievoorziening en persoonlijke ontwikkeltrajecten. Financieringsinstrumenten zijn noodzakelijk om ondernemerschap te stimuleren. Bovendien verdienen (startende) ondernemers meer experimenteerruimte.

Met de co-financiering van het Europees Sociaal Fonds voert Cultuur+Ondernemen onder meer de volgende activiteiten uit:

 • Ontwikkelen van een sectoraal beleidsplan over kennisontwikkeling en -verspreiding op het gebied van ondernemerschap en professionalisering
 • Kennisontwikkeling
 • Ontwikkelen kennisgidsen; Hoe vertel ik over mijn werk en Hoe wil ik online en offline combineren.
 • Adviestrajecten over de toegang tot geld
 • Sectorbrede kennisdeling
 • Reeks Strategie in Beeld
 • Updaten van de Culturele Financieringswijzer voor kunstenaars, versie ontwikkelen voor culturele organisaties
 • Bijeenkomsten over financiering
 • Digitaal DNA2
 • Cocktailgids
 • Besliskaarten inclusief stappenplan hybride ondernemen.

Doelstellingen

Het project 'Toekomstproof ondernemerschapscompetenties voor een vitale cultuursector' heeft verschillende doelen, waaronder:

 • Kennis vergroten bij zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven over het belang van succesvol ondernemerschap, ter bevordering van een duurzaam rendabele beroepspraktijk.
 • Kennis en tools realiseren en doorontwikkelen, gericht op het versterken van de ondernemende competenties en positionering. Dit alles ter vergroting van effectiviteit, inzetbaarheid en verdiencapaciteit binnen én buiten de cultuursector.
 • Best practices sectorbreed verspreiden, bijvoorbeeld via de Culturele Financieringswijzer, de geüpdatete Zakelijke Gids en de kennisgidsen.

Publicaties

Duurzame inzetbaarheid is een onderwerp dat leeft in de sector, getuige onder meer de volgende publicaties en initiatieven:

 • De Fair Practice Code, een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. De code nodigt uit tot kritische reflectie en biedt een handreiking voor hoe de sector samen tot een toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk komt.
 • Arbeidsmarktagenda: Cultuur+Ondernemen houdt zich hierin onder andere bezig met Onderzoek verdienmodelllen in de cultuur en is onderdeel van het aanjaagteam voor Permanente Professionele Ontwikkeling.
 • Het rapport Passie gewaardeerd: Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector (2017), een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER).
 • Het boek Cultuur Herwaarderen (2015), waarbij ook Jo Houben, directeur van Cultuur+Ondernemen, betrokken was. Deze publicatie is een verkenning van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).
 • Het Sectorplan Cultuur (2014-2017), dat zich richt op het behouden van werkgelegenheid en duurzaam inzetten van bestaand personeel. Cultuur+Ondernemen was penvoerder en uitvoerder van dit plan.