Skip naar content
Skip naar content

Publicatie Jaarverslag 2020

Perspectief in onzekere tijden

2020: wat een jaar. Het jaar waarin de coronacrisis hard toesloeg in onze sector. Veel kunstenaars, creatieven en culturele organisaties hadden en hebben het moeilijk. Sommige hebben het niet gered; andere redden het met moeite en er is een groep die het boven verwachting goed doet. Dit maakte 2020 tot een jaar waarin we alle zeilen hebben bijgezet om de sector bij te staan en samen op zoek te gaan naar perspectief.

In 2020 bestonden we tien jaar. We hebben onze geschiedenis opgetekend en gedeeld met onze relaties. Ons tienjarig bestaan hebben we bescheiden gevierd.

2020 is ook het tweede en laatste jaar van ons werkprogramma ‘Bouwen aan het fundament van een vitale sector’. Dit jaarverslag is daarmee de eindverantwoording van dit werkprogramma. Een klein aantal activiteiten die wij met een projectsubsidie van het ministerie van OCW uitvoeren, ronden wij af in 2021. Hierover leggen wij verantwoording af in het jaarverslag over dat jaar.

Wij sloten het jaar af met een positief exploitatiesaldo van € 410.403, hiervan is € 22.797 toegevoegd aan de algemene reserve en met hogere opbrengsten dan begroot.

Dit jaarverslag begint met het bestuursverslag. Daarin geven we eerst een algemene reflectie en beschrijven we de resultaten en activiteiten van 2020 voor onze drie inhoudelijke pijlers. Daarna leest u meer over de organisatie en manier van werken. We eindigen het bestuursverslag met een korte blik op de toekomst, die op het moment van verschijnen van dit jaarverslag nog grote onzekerheden kent. Na het bestuursverslag vindt u de jaarrekening en het verslag van de raad van toezicht. Tot slot volgen de accountantsverklaring en de verantwoordingen voor een aantal subsidiënten.

Wilt u meer informatie over het jaarverslag van Cultuur+Ondernemen? Neem dan contact op met Christianne.

Jaarverslag 2020 Cultuur+Ondernemen

Download Jaarverslag 2020