Skip naar content
Skip naar content

Nieuws Bericht uit het veld - 'Governance: Toepassing en Toekomst'

Met dit Bericht uit het veld ''Governance: Toepassing en Toekomst" wil Cultuur+Ondernemen een beeld geven van de ontwikkelingen op het gebied van bestuur en toezicht in de culturele sector.

Wij doen dit vanuit de verantwoordelijkheid die wij voelen om de sector verder te helpen op het gebied van ondernemers-, bestuurlijke en financieringsvraagstukken. Op het gebied van governance speelt de Governance Code Cultuur, waar Cultuur+Ondernemen de penvoerder en hoeder van is, daarbij een belangrijke rol. Een goed functionerend bestuur en effectief toezicht creëren samen de optimale ruimte voor artistieke producties en culturele activiteiten. De Governance Code Cultuur is hierbij een belangrijk hulpmiddel.

De sector vertelt ons:

Uit de rondetafelgesprekken en interviews die wij in 2022 en 2023 met de bestuurders en toezichthouders in de sector hebben gevoerd wordt duidelijk dat zij de Governance Code Cultuur onderschrijven maar bij de toepassing van de principes uit de code op verschillende vragen en dilemma’s stuiten. Ook speelt de discussie over nut en noodzaak van het bestaan van drie codes in de sector. Naast de Governance Code Cultuur zijn er ook de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code. Sommigen suggereren dat ook een onderwerp als duurzaamheid misschien wel zijn beslag moet krijgen in een nieuwe code. Tegelijkertijd geven bestuurders en toezichthouders aan dat er sprake is van toenemende regeldruk. Het zoeken naar oplossingen voor deze kwesties is cruciaal om de governance van culturele organisaties toe te rusten voor de toekomst. Wij geven mogelijke oplossingsrichtingen door voorstellen te doen voor ondersteuning van de sector en het openen van de discussie over de toekomst van de codes.

Wij zien:

  1. De Governance Code Cultuur geniet ruime bekendheid.
  2. De code wordt breed onderschreven en het open karakter van de code wordt gewaardeerd.
  3. Tegelijkertijd zijn er nog veel vragen over de toepassing van de code in de praktijk.
  4. De verantwoording over de toepassing van de code in jaarverslagen is vaak nog ontoereikend.
  5. Maatschappelijke ontwikkelingen stellen hoge eisen aan bestuur en toezicht.
  6. Dit alles maakt dat er een blijvende behoefte is aan scholing en ondersteuning, in het algemeen en vooral bij kleine en middelgrote culturele organisaties.
  7. Regeldruk en verantwoordingslast vallen zwaar.
  8. Geconstateerd wordt dat er sprake is van overlap tussen de drie codes in de sector (de Governance Code Cultuur, de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code). Over de vraag of ze in elkaar geschoven kunnen worden wordt verschillend gedacht.
  9. Nieuwe onderwerpen, nieuwe codes? Daarnaast is er discussie over de vraag of actuele onderwerpen als duurzaamheid en sociale veiligheid onderdeel zouden moeten worden van (bestaande of nieuwe) codes.

Wij stellen voor:

A. Ondersteun culturele organisaties bij het goed toepassen van de Governance Code Cultuur in de praktijk. Zodat ze toegang hebben tot kennis over actuele governance vraagstukken en goed kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen.

B. Stem de eisen die overheden en rijkscultuurfondsen stellen bij subsidieaanvragen en verantwoording beter op elkaar af.

C. Rust subsidiegevers beter toe om de toepassing van de Governance Code Cultuur door culturele organisaties te beoordelen en te monitoren.

D. Verken de toekomst van de Governance Code Cultuur, mede in relatie tot de andere codes in de sector.

Dit vraagt inspanning van de sector, subsidiegevers en andere stakeholders. Cultuur+Ondernemen draagt hier graag aan bij. Onder meer met ons ondersteunings-aanbod en door het initiatief te nemen tot de verkenning van de toekomst van de Governance Code Cultuur in samenspraak met de sector en andere stakeholders.

Lees ook Berichten uit het Veld over Ondernemen en Financieren.