Skip naar content
Skip naar content

Nieuws Aanvullende ondersteuning voor de cultuursector

De minister van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), Ingrid van Engelshoven, heeft aangegeven € 300 mln aan additionele middelen toe te voegen aan het bestaande instrumentarium om vitale onderdelen van de culturele infrastructuur in stand te houden. Dit geld zal beschikbaar worden gesteld via de Rijksfondsen en Cultuur+Ondernemen.

Lees hier de kamerbrief waarin zij de Tweede Kamer informeert over de aanvullende ondersteuning die het kabinet biedt om de culturele en creatieve sector door de financieel zware eerste maanden heen te helpen en in staat te stellen om te investeren voor het volgende seizoen.

Via Cultuur+Ondernemen stelt zij middelen beschikbaar voor instellingen die privaat worden gefinancierd. Dit gebeurt in de vorm van leenfaciliteiten. Samen met het Ministerie van OCW zal er gesproken worden over de invulling van dit deel van de maatregelen.

Cultuur+Ondernemen is een ondersteunende instelling voor de culturele en creatieve sector voor ondernemerschap, financiering en goed bestuur. Cultuur+Ondernemen verstrekt momenteel al leningen en garantstellingen voor de culturele en creatieve sector.