Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kenniscentrum voor ondernemerschap in de cultuursector. Lees meer of plan direct een oriëntatiegesprek.

Het Nieuwe Instituut

Rapport Governance Het Nieuwe Instituut gepubliceerd

Eind 2015 is het onderzoeksrapport naar Het Nieuwe Instituut gepubliceerd.

Het aandachtspunt in het onderzoek was belangenverstrengeling en wat er nu wel of niet kan conform de Governance Code Cultuur. De commissie is van oordeel dat beide voorgelegde zaken niet in overeenstemming zijn met de uitgangspunten voor goed bestuur en adequaat toezicht zoals neergelegd in de Governance Code Cultuur. De samenvattende reactie op de vragen die aan de onafhankelijke Commissie zijn gesteld staan hieronder.  

1. De Commissie is van oordeel dat de besluitvorming inzake de opdrachtverlening aan EventArchitectuur niet in overeenstemming is geweest met de Governance Code Cultuur.
2. De Commissie is van oordeel dat de binnen Het Nieuwe Instituut levende opvatting dat het voor de hand ligt dat raad van toezichtleden betaalde opdrachten voor Het Nieuwe Instituut uitvoeren niet in overeenstemming is met de Governance Code Cultuur.
3. De Commissie is van oordeel dat de directeur-bestuurder de raad van toezicht niet en niet tijdig de informatie heeft verschaft die voor het goed functioneren van de raad van toezicht nodig is.
4. De Commissie is van oordeel dat de geldende governanceregels (van de Governance Code Cultuur) niet juist zijn geïnterpreteerd.
5. De Commissie is van oordeel dat de (eigen) set van governanceregels van Het Nieuwe Instituut niet heeft bevorderd dat in overeenstemming met de Governance Code Cultuur werd gehandeld.
6. De Commissie beveelt aan om binnen Het Nieuwe Instituut de opvattingen over de taak en de rol van de raad van toezicht en zijn leden in overeenstemming te brengen met de principes van het raad van toezichtmodel uit de Governance Code Cultuur.

Lees meer over het onderzoek
Download het rapport   
Lees meer over de Governance Code Cultuur
De persverklaring van Het Nieuwe Instituut.

Met deze conclusies is volgens de Commissie niet gezegd dat opdrachten aan een lid van de raad van toezicht of een naaste altijd ongeoorloofd zijn. De Governance Code Cultuur geeft immers op diverse plaatsen ruimte voor eigen afwegingen van een bestuur en raad van toezicht, mits op zorgvuldige en overtuigende wijze aan het principe ‘pas toe of leg uit’ is voldaan.

De Governance Code Cultuur biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties. De code komt niet in plaats van de eigen verantwoordelijkheid en kritische reflectie binnen organisaties. De code beoogt naast het normatieve kader juist de kritische reflectie binnen en tussen bestuur en toezicht te stimuleren. Wie vanwege het karakter of de omvang van zijn organisatie wil afwijken van de code is daarin vrij. In het kader van de verantwoording en de transparantie is het dan wél van belang dat te kunnen uitleggen. Omgekeerd: als je niet kunt uitleggen waarom je het anders zou doen is het bestuurlijk wél zo verstandig de code te volgen. Vandaar het principe: ‘pas toe of leg uit’. De casus van Het Nieuwe Instituut geeft alle reden voor besturen en raden van toezicht om in 2016 de tijd te nemen om te reflecteren op het eigen handelen.    

Opdracht onafhankelijke commissie

Op 20 augustus 2015 heeft de raad van toezicht van Het Nieuwe Instituut aan Cultuur+Ondernemen gevraagd de leiding te nemen in een onafhankelijk onderzoek naar de opdrachtverlening door Het Nieuwe Instituut aan EventArchitectuur en de tijdelijke betrokkenheid van een lid van zijn raad van toezicht bij het Tijdelijk Modemuseum. Cultuur+Ondernemen heeft deze opdracht aanvaard en heeft hiertoe een onafhankelijke onderzoekscommissie ingesteld. Deze commissie bestaande uit de leden Wim van den Goorbergh (voorzitter), Edith Hooge en Marjet van Zuijlen heeft haar onderzoek afgerond en haar bevindingen neergelegd in het rapport Het Nieuwe Instituut en de Governance Code Cultuur van 2 december 2015. 

Meer informatie

Neem voor meer informatie of vragen contact op met Jo

Deel deze pagina

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht