Skip naar content

Governance Code Cultuur Handreiking Governance bij BIS-aanvraag 2021-2024

U kunt deze tool ook als pdf downloaden.

U wilt een BIS-subsidie aanvragen voor 2021-2024. Daarbij wordt van u gevraagd dat u inzicht geeft in de wijze waarop u de Governance Code Cultuur deze periode (stapsgewijs) vertaalt in concrete uitvoering van beleid. Deze handreiking is bedoeld om u te helpen bij het formuleren van uw antwoord en is opgesteld door Cultuur+Ondernemen, houder van de Governance Code Cultuur. De handreiking is afgestemd met het Ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en de Raad voor Cultuur.

Wat is de Governance Code Cultuur?

Governance is de manier waarop uw organisatie bestuur en toezicht inricht. Het gaat over besturen, toezicht houden en verantwoording afleggen. Maar ook over gedrag, verantwoordelijkheid en integriteit. De Governance Code Cultuur bestaat uit 8 principes en helpt culturele organisaties om de governance goed in te richten. Zo kunnen mensen erop vertrouwen dat uw organisatie goed wordt bestuurd, dat het toezicht goed functioneert en dat u (maatschappelijke) verantwoordelijkheid neemt. In het kort: dat uw organisatie de gangbare standaarden voor goed bestuur en toezicht volgt. U kunt de Governance Code Cultuur hier downloaden of bestellen.

Governance Code Cultuur in BIS-subsidieaanvraag

Om in aanmerking te komen voor BIS-subsidie moet uw organisatie aangeven dat ze de Governance Code Cultuur toepast volgens het principe van ‘pas toe én leg uit’. U verklaart daarom in het aanvraagformulier dat u de Code onderschrijft. Daarna moeten aanvragers “inzichtelijk maken hoe ze de Codes in de periode 2021-2024 (stapsgewijs) vertalen in concrete uitvoering van beleid.” U heeft 1500 woorden voor de drie Codes samen.

Let op: De Fair Practice Code en de Code Diversiteit & Inclusie gelden naast de Governance Code Cultuur. Deze handreiking gaat alleen over de Governance Code Cultuur.

Beoordeling door de Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur beoordeelt uw aanvraag. In het beoordelingskader staat dat zij verwachten dat u beschrijft:

 1. Hoe de Governance Code Cultuur zich verhoudt tot de aard en het profiel van de instelling;
 2. Hoe de instelling invulling geeft aan deze Code;
 3. Welke stappen de instelling de komende jaren zal zetten en welke resultaten de instelling hiermee in 2024 bereikt wil hebben.

Om in uw tekst goed antwoord te geven op deze vragen, kunt u de onderstaande tips en hulpvragen gebruiken. De Governance Code Cultuur zelf is het startpunt voor uw beantwoording en de handreiking dient u te beschouwen als een aanvulling hierop. Wij attenderen u er nadrukkelijk op dat de beantwoording van de hulpvragen niet automatisch leidt tot een positieve beoordeling door de Raad voor Cultuur.

1. Hoe de Governance Code Cultuur zich verhoudt tot de aard en het profiel van de instelling.

Hulpvragen

 • Beschrijf het profiel en de maatschappelijke doelstelling van uw organisatie. Wat betekent dit voor de manier waarop u de Code toepast?
 • Sluiten aard, omvang, rechtsvorm en besturingsmodel van uw organisatie goed aan bij de Governance Code Cultuur? Ziet u ook knelpunten?
 • Geeft uw situatie aanleiding om de aanbevelingen uit de Governance Code Cultuur op een andere manier toe te passen, anders dan omschreven in de Code? Zo ja, welke aanbevelingen en waarom?

2. Hoe de instelling invulling geeft aan de Governance Code Cultuur.

Hulpvragen

 • Hoe voert u het gesprek binnen uw organisatie over de toepassing van de Governance Code Cultuur? Zijn deze gesprekken een vast onderdeel van de (jaar)cyclus?
 • Welke stappen, aanpassingen en/of acties heeft u de afgelopen periode al gezet om de Code toe te passen? Wat heeft dat concreet voor uw organisatie opgeleverd? Denk aan nieuwe inzichten, documenten of afspraken.
 • Heeft u de Governance Code Cultuur 2019 al geïmplementeerd? Waarom wel of niet?

3. Welke stappen de instelling de komende jaren gaat zetten en welke resultaten de instelling in 2024 bereikt wil hebben.

Hulpvragen

 • Waar zit de grootste opgave bij de toepassing van de principes en de aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 2019?
 • Welke verandering wilt u als eerste doorvoeren? En waarom is dat belangrijk?
 • Hoe gaat u de implementatie van de Code de komende jaren verder vormgeven? Denk daarbij aan de borging in de organisatie, en het jaarlijkse gesprek over de toepassing van de Code met de raad van toezicht.
 • Krijgt dit concreet vorm in een implementatieplan?
 • Wat heeft uw organisatie in 2024 concreet bereikt?

Tip: stel een meerjarig implementatieplan op

Niet alleen bij uw subsidieaanvraag speelt de Governance Code Cultuur een belangrijke rol. Wordt de subsidie toegekend? Dan wordt in de monitoringgesprekken met OCW gevraagd naar de manier waarop u de Code toepast. Het maken en het jaarlijks bespreken van een implementatieplan kan helpen bij het toepassen van de Code en bij de monitoringgesprekken hierover. In uw subsidieaanvraag legt u hiervoor de basis.

Wat is een implementatieplan?
Het implementatieplan geeft inzicht in waar uw instelling op dit moment staat wat betreft de implementatie van de Governance Code Cultuur. En wat u de komende jaren nog moet doen om volgens de principes van de Governance Code Cultuur te werken. De functies van een implementatieplan zijn:

 1. Een implementatieplan biedt een kader voor het jaarlijkse gesprek binnen bestuur en raad van toezicht over de toepassing van de Governance Code Cultuur en de voortgang die geboekt wordt. Het bespreken hiervan is een vereiste van de Code.
 2. Een implementatieplan is een goede leidraad voor het jaarlijkse voortgangsgesprek met OCW en het tweejaarlijkse gesprek met de Raad voor Cultuur.
 3. Een implementatieplan helpt u bij het opstellen van het jaarverslag. In het jaarverslag legt u verantwoording af over hoe u de principes en de aanbevelingen van de Governance Code Cultuur hanteert. Ook dit is een vereiste van de Code.