Governance Code Cultuur ANBI

Aan welke voorwaarden moet een ANBI instelling voldoen?

Deze tool over de Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is up-to-date tot en met 24 januari 2019. Voor de meest recente informatie kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

Wat is een (culturele) ANBI?

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. De ANBI zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen nut. Een culturele ANBI is voor minstens 90% actief op cultureel gebied. Om als ANBI te worden aangewezen, moet de instelling naast de hiervoor genoemde 90%-eis aan een aantal voorwaarden voldoen en deze status aanvragen bij de Belastingdienst. ANBI’s worden door de Belastingdienst bijgehouden in een database en gecontroleerd of ze aan de betreffende voorwaarden blijven voldoen.

Waarom een ANBI?

Zowel de ANBI als de donateur van de ANBI genieten diverse belastingvoordelen.

Belastingvoordelen instelling

 • Vrijstelling van betalen erf- of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die worden gebruikt voor of gedaan in het algemeen belang;
 • Teruggave van energiebelasting;
 • Giften van vrijwilligers (onder bepaalde voorwaarden).

Belastingvoordelen donateur

 • Giften aan de ANBI zijn in de inkomsten- en vennootschapsbelasting aftrekbaar;
 • Donateurs mogen hun giften, indien deze tussen de ANBI en de donateur is vastgelegd in een overeenkomst, aftrekken van de extra giftenaftrek bij donatie aan culturele ANBI’s.

Aan welke voorwaarden moet een ANBI instelling voldoen?

Om aangewezen te worden als ANBI moet de instelling voldoen aan alle volgende voorwaarden:

 1. De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang/op cultureel gebied. Dit is de 90%-eis.
 2. De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
 3. De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
 4. De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
 5. De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 6. De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden. Meer informatie: zie website Belastingdienst.
  • Bij een bestuur-model is het bestuur van de organisatie het beleidsbepalende orgaan. De bestuursleden mogen voor de beleidsbepalende werkzaamheden geen beloning krijgen.
  • Bij een raad-van-toezicht-model wordt de raad van toezicht beschouwd als het beleidsbepalende orgaan. De directeur-bestuurder staat dan op de loonlijst; de raad van toezicht is werkgever.
 7. De instelling heeft een actueel beleidsplan.
 8. De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 9. Geld dat overblijft na opheffing van de instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
 10. De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 11. De instelling publiceert bepaalde gegevens op een website

Voldoet de instelling niet aan de voorwaarden voor een ANBI, maar hebben de activiteiten wel een bijzondere maatschappelijke waarde? Dan is uw instelling mogelijk een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI).

Welke informatie moet een ANBI op haar website publiceren?

Eén van de voorwaarden om als ANBI aangewezen te kunnen worden is het publiceren van bepaalde gegevens op een internetsite. Dit kan op de eigen website van de instelling zijn of op de gemeenschappelijke website van de brancheorganisatie. De volgende gegevens dienen te worden gepubliceerd:

 • Naam van de instelling
  Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten staat? Publiceer dan beide namen.
 • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)
  Beter bekend als het fiscaal nummer.
 • Contactgegevens instelling
 • Duidelijke beschrijving doelstelling ANBI
 • Hoofdlijnen van het beleidsplan.
 • Namen en functies bestuurders
  Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders die in de statuten staan, bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.
 • Beloningsbeleid
  Publiceer zowel het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat, als voor de directie van de instelling. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het personeel. Voor deze laatste groep kunt u volstaan met een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel, als dat van toepassing is.
 • Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • Financiële verantwoording
  Publiceer de balans, de staat van baten en lasten en een toelichting. Publiceer (voor elk boekjaar dat eindigt na 31 december 2011) deze gegevens binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar

ANBI status en statuten

Uit de statuten van een ANBI blijken dat geld dat na opheffing van de ANBI overblijft, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel. Geld van bijvoorbeeld een theater moet na opheffing van de ANBI weer worden besteed aan een theater.

In de statuten kan de volgende bepaling worden opgenomen om aan deze eis te voldoen: ‘Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquiditeitssaldo vastgesteld ten behoeve van het algemeen nut beoogde instelling met een soortgelijk doel als dat van de stichting. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquiditeitssaldo ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijk doel als dat van de stichting door vereffenaars vastgesteld.‘

Voor instellingen die al vóór 23 juni 2012 zijn opgericht en als ANBI werden aangemerkt geldt een overgangsregeling. Bij opheffing van deze ANBI's moet het geld dat overblijft besteed worden aan een goed doel. Deze ANBI's hoeven de statuten op dit punt niet direct aan te passen. De oude regeling blijft gelden tot de eerstvolgende notariële statutenwijziging van de ANBI.