Cultuur+Ondernemen

Stichting Cultuur+Ondernemen is hét kennisplatform voor ondernemerschap in de cultuursector.
Lees meer of plan direct een oriëntatiegesprek

Instrument voor goed bestuur en toezicht

Governance Code Cultuur

De Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. De Code omvat het gehele besturingsproces: beleid, uitvoering, toezicht en verantwoording. De negen principes van de Code vinden hun vertaling in praktijkaanbevelingen.

Handreiking governance bij BIS-aanvraag 2021-2024. 
Wanneer u BIS-subsidie aanvraagt dan wordt van u gevraagd dat u inzicht geeft in de wijze waarop u de Governance Code Cultuur toepast. Cultuur+Ondernemen heeft een handreiking opgesteld met hulpvragen en enkele tips. U vindt deze handreiking hier.

De Governance Code Cultuur 2019 vind je hier. In de bijbehorende Toolkit zijn hulpmiddelen opgenomen die van pas kunnenkomen bij het besturen van een organisaties. De tools zijn onderverdeeld in verschillende thema's en kun je gebruiken om de Code in de praktijk te brengen. Het is ook mogelijk om de volledige publicatie van de Governance Code Cultuur te downloaden of te bestellen.

Reflectie governance in BIS-aanvragen onder de maat

Als raad van toezicht moet je erop toezien dat kwaliteitszorg met regelmatige evaluatiemomenten een integraal onderdeel is van het functioneren van een instelling. Plus dat je open bent over de resultaten en de mogelijke actiepunten benoemt. Dat is een kenmerk van goede governance. De Raad voor Cultuur heeft in haar adviesronde voor de aanvragen Basisinfrastructuur 2017 -2020 ook de naleving van de Governance Code Cultuur bekeken.

  • Lees verder

Governance in Cultuur - Stand van zaken 2016

In vervolg op de enquête 2014 heeft Cultuur+Ondernemen in 2015 de tweede editie van haar enquête ‘Governance in Cultuur’ uitgevoerd. Dit keer in samenwerking met de Nederlandse Vereniging Toezicht Cultuur (NVTC). Dringende aandacht is nodig voor rolneming, evaluatie en reflectie, en diversiteit in de samenstelling. Uit het aanvullende benchmarkonderzoek blijkt dat de ambities en verbeterwensen van toezichthouders in cultuur minder hoog zijn dan bij de commissarissen en toezichthouders in het bedrijfsleven en andere publieke sectoren. Lees hier de samenvatting of de gehele rapportage.

Rechtbank bevestigt GCC als richtlijn benoemingstermijn

De rechtbank in Den Haag bevestigt dat de Governance Code Cultuur de richtlijn is voor benoeming(stermijn) bestuursleden bij een stichting in de cultuursector. In de betreffende kwestie had een bestuurslid 23 jaar zitting in het bestuur. Daarmee was de termijn zoals vastgelegd in de statuten ruimschoots overschreden; van een herbenoeming was geen sprake. Lees de beschikking (april 2016).  

Besluitvorming Het Nieuwe Instituut niet in overeenstemming met uitgangspunten Governance Code

In het najaar van 2015 is het onderzoeksrapport naar de besluitvorming bij Het Nieuwe Instituut gepubliceerd. Het aandachtspunt in het onderzoek was belangenverstrengeling en wat er nu wel of niet kan conform de Governance Code Cultuur.

Wat Cultuur+Ondernemen kan doen voor kunstenaars, culturele organisaties en bedrijven

Bekijk ons productoverzicht