Skip naar content

Verdieping Horizon 2020 Programma

Horizon 2020 is het EU-programma voor onderzoek en innovatie. Het programma draagt bij aan economische groei en werkgelegenheid in Europa en wil daarnaast ook de wereldwijde concurrentiepositie van de EU als kennisgebied verbeteren. Voor het programma is een budget van € 80 miljard beschikbaar voor de jaren 2014 - 2020 en het is daarmee één van de grootste subsidieprogramma’s van de EU.

Horizon 2020 richt zich op kennisontwikkeling, verbreding en deling op het gebied van (wetenschappelijk) onderzoek en heeft daarnaast een sterke focus op technologie. Voor een kennismaking met de doelen en prioriteiten van het programma is deze brochure een goed beginpunt.
Het programma bestaat uit drie hoofdpijlers: Societal Challenges richt zich op het aankaarten van maatschappelijke uitdagingen, Industrial Leadership op het opbouwen van een sterke, competitieve en innovatieve industriële sector en Excellent Science op het stimuleren van hoogstaand en excellerend wetenschappelijk onderzoek. De drie pijlers worden ingedeeld in sub-programma’s, calls en werkprogramma’s. Deze worden om de twee jaar ververst.

Voor de culturele sector kan Horizon 2020 relevant zijn op twee manieren: enerzijds voor het doen van onderzoek naar en experimenteren met (een select aantal) culturele onderwerpen, anderzijds is het interessant voor creatieve bedrijven die een innovatief idee willen testen en/of commercieel op de markt willen zetten.
De meeste relevante ‘calls for proposals’ voor onderzoek rond culturele onderwerpen vallen onder 'Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies', onderdeel van de pijler Societal Challenges. Om te bepalen of hier relevante thema’s in voorkomen voor je organisatie is het raadzaam om als een eerste stap dit tweejaarlijkse werkprogramma door te nemen.
Daarnaast zijn er mogelijkheden voor projecten die zich richten op het behoud en hergebruik van cultureel erfgoed onder de Heritage alive-calls.
Ten slotte biedt 'Future and Emerging Technologies', onderdeel van de pijler Excellent Science, ook mogelijkheden voor interdisciplinaire projecten op het raakvlak van cultuur en technologie onder de call FET Flagship Preparatory Action.

Voor creatieve bedrijven die een baanbrekend innovatief idee op de markt willen zetten bestaat ook de mogelijkheid om steun te krijgen vanuit het SME Instrument. Deze call geeft subsidies van 50.000 euro voor marktonderzoek en vervolgens 500.000 tot 2.5 miljoen euro voor de commercialisatie van een (creatief) product. Succesvolle voorbeelden zijn het Eindhovense bedrijf Withlocals, dat lokale gidsen verbindt met toeristen in Europese steden, en het Spaanse bedrijf RevInClassic, dat met de BEATIK app een oplossing biedt voor digitaal en gezamenlijk gebruik van partituren door musici.

In bijna alle gevallen moet een aanvraag worden ingediend door een consortium van bedrijven, wetenschappelijke instellingen en organisaties, behalve bij het SME Instrument waar aanvragen ingediend kunnen worden door individuele bedrijven. Het opzetten van een consortium en de subsidieaanvraag is in dit programma zeer tijdsintensief en het is belangrijk dat de projectcoördinator gedegen ervaring heeft met internationaal samenwerken. De slagingskans bij het Horizon2020 programma ligt laag (rond de 10-15 procent), maar een succesvol project kan wel meteen rekenen op een subsidie van meerdere miljoenen euro's.
Succesvolle deelname kun je in de hand werken door contact te zoeken met Team IRIS van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daarnaast is het ook handig om deze brochure door te nemen ter kennismaking met de doelen en prioriteiten van het programma.

Casus: Brainhack

Een mooi voorbeeld van een project op de scheidingslijn van cultuur en technologie is het project Brainhack, gecoördineerd door de TU Delft en in samenwerking met onder andere culturele partner Waag. Zij kregen een subsidie van ruim 5 ton onder de FET Flagship-call voor onderzoek naar en experiment met neurale computerinteractie (bekend onder de afkorting BNCI) en de invloed van kunst op de hersenen.
In het project zocht een groep van internationale kunstenaars de grenzen op van op hersenfysiologie gebaseerde interactie in cinema, theater en interactieve installaties. Dit werd gekoppeld aan een team van onderzoekers die samen in een reeks hackathons leerden over het gebruik en de impact van deze BNCI-technologie. Het ultieme doel van de partners is om te bewijzen dat kunst, ontwerp en creatief onderzoek, samen met neurowetenschap en technologie kunnen leiden tot maatschappelijk zinvolle samenwerkingsverbanden en resultaten.

Kijk hier voor meer voorbeelden van Horizon2020-projecten in het creatieve veld.