Skip naar content

Verdieping EuropeAid

EuropeAid is de verzamelnaam van de ondersteuningsprogramma’s van de EU die als doel hebben om de armoede in de wereld te verminderen. Dit om duurzame ontwikkeling op economisch, sociaal en milieukundig vlak te stimuleren en ter bevordering van democratie, de rechtsstaat, goed bestuur en het respect van de mensenrechten.
Financiering door EuropeAid is bedoeld voor organisaties en overheidsorganen die actief zijn in landen buiten de EU. De subsidies zijn op thema en op geografische regio. Als je als culturele organisatie actief bent buiten Europa, is het dus slim om te kijken wat de EU in het land waar je actief bent te bieden heeft, en daarnaast of er thematische raakvlakken zijn.

Ondersteuning vanuit het programma

De eerste geografische afbakening die in EuropeAid wordt gemaakt betreft de landen die zich voorbereiden op toetreding tot de EU: Macedonië, Montenegro, Servië, Turkije, Albanië, Bosnië-Herzegovina en Kosovo. Er wordt steun verleend via het Instrument for Pre-Accession (IPA), dat een budget heeft van 11,7 miljard euro voor de periode 2014-2020. Als je als kunstenaar of culturele organisatie actief bent in deze regio en werkt met thema’s als mensenrechten, rechten van minderheden, gendergelijkheid en non-discriminatie, economische hervormingen of sociale ontwikkeling, maak je kans op ondersteuning vanuit dit programma. Voor vragen over de mogelijkheden in elk land kun je contact opnemen met de National IPA Coordinators.

De tweede regio die wordt onderscheiden betreft de landen waaraan de EU grenst in Afrika, het Midden-Oosten en in Oost-Europa. Het Europese Nabuurschap Instrument (ENI) ondersteunt onder meer democratiseringsprocessen, economische en sociale ontwikkeling. De zestien partnerlanden zijn: Algerije, Egypte, Israël, Jordanië, Libanon, Libië, Marokko, Palestina, Syrië, Tunesië, Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Georgië, Moldavië en Oekraïne. Het programma heeft een budget van 15,4 miljard euro voor projecten die gericht zijn op het versterken van het maatschappelijk middenveld in deze landen. Kunst, cultuur en erfgoed spelen hierin een zeer belangrijke rol. Voor vragen over dit programma kun je contact opnemen met EU Neighbours.

Een derde regio binnen EuropeAid betreft Afrika, het Caribisch gebied en de ‘Pacifics’. Voor dit gebied is een specifiek cultureel programma opgezet: ACP Cultures+. Dit programma ondersteunt projecten op sociaal, economisch en cultureel vlak. Subsidies worden toegekend aan projecten die bijvoorbeeld bijdragen aan de opbouw van de culturele sector, toegang tot erfgoedlocaties, de bescherming van culturele diversiteit of de distributie van culturele werken (films, muziek, theater, dans).

Subsidiemogelijkheden

De EuropeAid-programma's bieden tussen 50% tot 80% cofinanciering, en de bedragen variëren sterk tussen de programma’s. Bijvoorbeeld bij het ENI-programma is de EU-subsidie tussen € 400.000 en € 700.000, bij ACP Cultures+ ligt het tussen € 50.000 - 500.000. Het tijdsbestek is variabel en gerelateerd aan de omvang van de subsidie, meestal tussen 6 en 36 maanden. Oproepen worden bekend gemaakt via de EuropeAid website en vaak via de lokale EU delegatie van het betrokken doelland.
Alle subsidiemogelijkheden zijn te vinden op deze website. Voor een compleet overzicht van de gesteunde projecten (filter op cultuur), kijk op: https://ec.europa.eu/europeaid/projects-ground_en

Casus: SouthMed WiA - bevordering van vrouwen in de zuidelijk-mediterrane audiovisuele sector

Omdat vrouwen in Noord-Afrika zeer weinig kans hebben om een carrière in de filmsector na te streven, is er binnen het ENI-programma een regeling opengesteld voor bevordering hiervan. Een consortium van zes organisaties uit vijf landen (België, Spanje, Italië, Libanon en Tunesië) wil dit stimuleren door zowel voor als achter de camera de stereotypen over vrouwen ter sprake te brengen. Het uiteindelijke doel is om de culturele attitudes en de publieke opinie te beïnvloeden. Gedurende een periode van 30 maanden zullen er zes tot acht projecten in de regio worden ondersteund die gericht zijn op het bereiken van deze doelen. De begunstigden, met name vrouwen, krijgen opleidingsmogelijkheden om hun professionele capaciteiten te ontwikkelen en de mogelijkheid om deel te nemen aan relevante evenementen om hun netwerken op nationaal en regionaal niveau te versterken. Dit project loopt van 2017 tot 2019 en heeft een EU-bijdrage van 1,25 miljoen euro.