Vacature Gezocht: drie nieuwe leden voor de Raad van Toezicht van Cultuur+Ondernemen

De voorzitter van de Raad van Toezicht en de twee zittende leden zijn op zoek naar interessante, prettige, ervaren en aanvullende collega’s in het team. De Raad van Toezicht wenst met de komst van de nieuwe leden de huidige goede sfeer, die open en op samenwerking is gericht te continueren. De kunst van het stellen van de juiste vragen wordt aangemoedigd. Er is ruimte voor ieders inbreng, juist nieuwe inzichten en zienswijzen worden zeer gewaardeerd. De ontwikkeling van het team wordt geagendeerd, waarbij professionalisering door het volgen van scholing of training gesteund wordt.


Missie

De missie van de stichting Cultuur+Ondernemen:

Cultuur+Ondernemen is hét kennisplatform voor ondernemerschap in de culturele en creatieve sector en financier voor cultureel ondernemers.

Wij zijn er om culturele organisaties en zelfstandig werkende kunstenaars en creatieven die willen ondernemen te versterken, zodat zij kunnen floreren en de samenleving optimaal kan profiteren van wat cultuur teweegbrengt. Daartoe werken we onder meer samen met overheden en fondsen, om de effecten van hun cultuurbeleid en -investeringen te vergroten. Wij staan voor een inclusieve kunst-en cultuursector en zijn ervan overtuigd dat diversiteit en inclusie ons sterker maakt.

Kennisplatform én financier

Als kennisplatform focussen we op drie expertisegebieden: besturen, zakelijk ontwikkelen en financieren. Expertise hierop is nodig voor succesvol ondernemerschap. Binnen elk expertisegebied bieden we passende activiteiten en programma’s ten behoeve van een sterke culturele en creatieve sector. We zijn houder en hoeder van de Governance Code Cultuur voor de sector.

Daarnaast verstrekken we leningen aan cultureel ondernemers. We hebben daarvoor bijna € 110 miljoen tot onze beschikking.

Cultuur+Ondernemen wordt gefinancierd vanuit de Basisinfrastructuur Cultuur (BIS) door het ministerie van OCW en voert opdrachten uit voor diverse overheden en andere opdrachtgevers. De middelen voor het verstrekken van leningen zijn afkomstig van het ministerie van OCW en een aantal regionale partners.

Voor meer informatie over onze activiteiten, lees het Jaarverslag.

De besturings- en toezichtfilosofie

 • Het bestuur van de stichting is in handen van een directeur-bestuurder. De stichting heeft een raad van toezicht.
 • De raad van toezicht heeft drie rollen: een toezichthoudende, adviserende en werkgeversrol (van het bestuur) en vervult deze op professionele en onafhankelijke wijze.
 • De leden van de raad van toezicht zijn automatisch lid van de raad van toezicht van het gelieerde Fonds Cultuur+Financiering.
 • De raad van toezicht ziet erop toe dat het bestuur van de stichting gebeurt volgens de missie en het programma van de stichting en daarbij een excellente performance levert.
 • De raad van toezicht richt zich op strategisch essentiële onderwerpen, de hoofdlijnen van beleid, realisatie van doelstellingen, de financiën en de key performance-indicatoren.
 • De raad van toezicht toont een voor medewerkers, bestuur en buitenwereld zichtbare betrokkenheid bij de organisatie. Hij doet dit onder meer door contact te zoeken met de stakeholders, op actieve wijze informatie te verzamelen en transparant te zijn naar buiten toe.
 • De raad van toezicht bepaalt zijn agenda en prioriteiten, in overleg met het bestuur.
 • De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het eigen functioneren en doet aan kritische (zelf)evaluatie. De raad van toezicht bespreekt zijn functioneren jaarlijks.
 • De raad van toezicht vergadert volgens een vastgesteld schema, tenminste vier keer per jaar.

Beschrijving gewenste samenstelling raad van toezicht

 • De raad van toezicht levert door zijn niveau, kennis, ervaring, contacten en optreden een bijdrage aan het voltooien van de missie en doelstellingen van de stichting.
 • Kennis van, ervaring en/of affiniteit met de missie en de werkzaamheden van de stichting en met toezichthoudende taken.
 • Het verantwoord vervullen van hun taken volgens de wet, de Governance Code Cultuur, statuten en overige regelgeving en gedragscodes.
 • Een diversiteit in leeftijd, ervaring, gender(identiteit), achtergrond van de individuele leden en evenwicht in termen van teamrollen.
 • De omvang van de raad van toezicht is zodanig dat hij effectief en verantwoord zijn taken kan vervullen. Gewenste omvang van de raad van toezicht is op dit moment 5 à 6 personen.
 • Het lidmaatschap van de raad van toezicht is niet verenigbaar met de functie van lid raad van toezicht of een zwaarwegende rol of een eigen belang bij een organisatie die een lening wil aangaan bij Cultuur+Ondernemen.

Algemene eisen aan individuele leden

 • Kunnen kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de raad van toezicht en hebben hierbij geen tegenstrijdig belang of anderszins ongewenste belangenverstrengeling.
 • Hebben een brede maatschappelijke belangstelling en affiniteit met de missie, ambitie en werkvelden van Cultuur+Ondernemen en beschikken over helikopterkwaliteiten.
 • Zijn in staat, ook qua beschikbare tijd, hun taak te vervullen en in staat de raad van toezicht-vergaderingen bij te wonen en zich daarop voor te bereiden. De raad van toezicht vergadert 5 keer per jaar. De financiële commissie en werkgeverscommissie hebben daarnaast nog een aantal eigen overleggen.
 • Beschikken over de volgende persoonlijke kwaliteiten: collegiaal, alert en, als het moet, kritisch.

De vacatures

Profiel A.

Bestuurlijke ervaring en kennis van de culturele en creatieve sector, bijvoorbeeld vanuit de podiumkunsten of de filmsector. Strategisch inzicht en gevoel voor politieke verhoudingen. Een kandidaat met een goed netwerk en bewezen succes in cultureel ondernemerschap. Te typeren als een persoon met denkkracht, aangesloten op de ontwikkelingen in het veld, met visie en het vermogen te inspireren.

Profiel B.

Kennis van en ruime ervaring met financiering, in het bijzonder investment – risk bancaire financiering, revolverende fondsen. Een kandidaat met een goed netwerk in de financiële sector. Kent de issues rond risico-financieringsvraagstukken. Werkt op eindverantwoordelijk niveau. Te typeren als een zorgvuldig, stevig en betrouwbaar persoon. Staat voor solide verantwoording van het te besteden publiek geld.

Profiel C.

Een stevige jurist met kennis en ervaring in de ondersteuning en advisering van (semi)publieke organisaties. Specifieke expertise op het vlak van publiek private samenwerkingen en (product)ontwikkeling. Levert door een interessant netwerk en eigen input een uitdagende bijdrage aan de toekomstverkenningen. Is in staat risico’s te signaleren en kansen te herkennen. Snapt en heeft zicht op de complexiteit van de context inzake de positionering van de organisatie.

Procedure

De Raad van Toezicht nodigt sollicitanten van harte uit om te reageren op de vacatures. Sollicitaties worden vertrouwelijk en discreet behandeld.

De procedure wordt begeleid door extern adviseur Elisabeth Dielesen. Reacties in de vorm van een curriculum vitae en motivatie kunnen worden ingediend via elisabethdielesen@gmail.com Vragen kunnen worden gesteld via 06-29000231. Reageren kan tot en met 7 juni 2023.

Wij zien uit naar uw reactie.

Er wordt openbaar geworven via de aankondiging op de site van Cultuur+Ondernemen en www.culturelevacatures.nl. Tevens wordt er gebruik gemaakt van het netwerk en de methode van headhunting van kandidaten. Stakeholders worden uitgenodigd om mee te denken en tips door te geven aan de extern adviseur.